ADMINISTRATIEF RECHT: een gids voor bestuursrecht

ADMINISTRATIEF RECHT
Afbeeldingsbron: iPleaders

Om de economie te laten groeien, moeten bepaalde regels worden gevolgd. Zonder regels lopen economische rechten het risico te worden geschonden. Dit artikel gaat over het bestuursrecht, de ambtenaren (rechters) die de regels of functies in de economie uitvoeren, de voorbeelden en de typen ervan. 

Wat is een bestuursrecht?

Administratieve wetten zijn een reeks regels die zowel de federale als de staatsadministratie van overheidsinstanties en de economie als geheel regelen. Het is ook een wet die de activiteiten van federale en staatsorganen regelt.

Bestuursrecht is het geheel van regels dat de uitvoerende macht van de overheid en haar besluitvorming regelt. De uitvoerende macht is ook bekend als wetshandhaving of regelgeving, en de regels hebben betrekking op de gebieden internationale handel, transport, sociaal, economisch, enz. Het is ook een publiekrecht of regelgevend recht.

In de twintigste eeuw creëerde het bestuursrechtelijk lichaam meer overheidsinstanties om de sociale, politieke en economische aangelegenheden van de natie te regelen. 

Hoe werkt het bestuursrecht?

In de Verenigde Staten van Amerika creëren de wetgevers of het congres het bestuursrecht en de wetten leiden de zaken waarin de uitvoerende organen opereren of werken. Naarmate de economie in de loop der jaren groeit, moeten ze meer bestuursorganen vormen, zoals het ministerie van arbeid voor arbeid, de Federale Communicatiecommissie voor telecommunicatie, enz.  

Naarmate het bestuursorgaan met de dag groter wordt, moet het bestuursrecht veranderen, zodat de wet de nieuwe uitvoerende organen kan sturen en hun macht, zoals het recht om te handhaven, op te stellen, enz., kan geven in hun posities waaraan de economie moet gehoorzamen. Volgens de wet moet het agentschap de personen ten minste 45 dagen vóór de datum van de openbare hoorzitting een tijdelijke kennisgeving geven voor kennisgeving. Nadat de actie door het kantoor is voltooid, zal er geen goedkeuring of wijziging meer zijn zonder openbare kennisgeving.  

Rollen van het bestuursrecht

Naarmate de administratie groeit, heeft elk een rol te spelen. Hun rol helpt bij de bescherming van individuen in het land en de economie als geheel. Omdat de wet zowel de federale als de staatsorganen regelt, die de regels maken om andere organen te besturen. De president bestuurt de federale departementen. Het staatsniveau wordt bestuurd door de burgemeester of gouverneurs. Dit zijn de rollen van de regelgevende instanties, namelijk;

#1. Onderzoeksbureaus

Ze helpen bij het verzamelen van feiten en bewijs voor onderzoeken om het probleem te kennen en oplossingen te bieden

#2. De rechtbanken 

De rechtbank heeft agentschappen die de activiteiten van de toezichthouder beheren en specifieke functies hebben.

#3. Wet administratieve procedures

Deze toezichthouder stelt normen voor het uitoefenen van beslissingsbevoegdheid. Ze geven ook de bevoegdheid aan de bestuursrechter, die quasi-juridisch is en complexe geschillen beslecht, zowel op federaal als op staatsniveau. In de VS werd de APA opgericht in het jaar 1946. De basisdoelen van de APA zijn:

 • Informatie die in het huis wordt gedeeld, vereist dat de agentschappen informatie over hun organisatie, procedures en regels openbaar maken.
 • Ze bieden een middel voor inspraak van het publiek in het regelgevingsproces.
 • Ze stellen uniforme normen vast voor het voeren van formele regelgeving en berechting.
 • Zij voeren uit of definiëren de reikwijdte van de rechterlijke bevoegdheden om toezicht te houden op de bestuursorganen.
 • Ze geven aansprakelijkheid aan wettige ambtenaren.

 Bestuursrecht in de Verenigde Staten

In de VS worden hun administratieve agentschappen gecontroleerd door uitvoerende organen, ook wel bekend als onafhankelijke organen of het Congres, zoals de Federal Trade Commission, enz. Weinig organen worden gecontroleerd door wetgevende of gerechtelijke instanties. De uitvoerende organen worden gecontroleerd door de president en geleid door secretarissen, die ook lid zijn van het Amerikaanse kabinet. 

Het congres richt ook speciale instanties op die helpen op sommige rechtsgebieden, bekend als Artikel I-tribunalen. De stappen van hun agentschappen zijn afkomstig uit de APA, Organic Statutes, Informal Agency Practice en Agency Rules. En ze volgen allemaal de vereisten van de APA (Administrative Procedure Act), gevormd in het jaar 1946. Op staatsniveau werd dat jaar ook de ULC (Uniform Law Commission) opgericht. Later in het jaar 2010 werd het een model dat bekend staat als de MSAPA (Model State Administrative Procedure Act). Het maakt de besluitvorming van de nieuwe bestuursorganen mogelijk.

De beste sector in de VS met veel functionarissen is de landbouwsector, omdat deze met het jaar groeit en externe instanties zoals de internationale aantrekt.

Rechters bestuursrecht

Het centrale panel is degene die de bestuursrechters kiest, die deel gaan uitmaken van de uitvoerende organen bij regelgevende beslissingen, en zij kunnen zowel officiële als niet-officiële geschillen behandelen. Het zijn geen bestuursrechters. Hun functies zijn het uitvoeren van vaststellingen over feitelijke en juridische kwesties. Ze moeten autoriteiten dingen geven zoals dagvaardingen, uitspraken doen, eed afleggen, enz. En ze nemen deel aan verschillende instanties zoals de socialezekerheidsadministratie, de Amerikaanse postdienst, enz. In de VS controleert de ALJ zowel de toewijzing als de rechtszaken, neemt getuigenis af, enz.

De bestuursrechtelijke rechters kunnen een advocaat-adviseur inhuren die fungeert als gerechtelijk griffier voor artikel III-rechters en de ALJ helpt bij het schrijven, onderzoeken, bevelen geven, enz. Op staatsniveau in de VS heeft de ALJ een speciaal gebied, zoals belasting wet. De bestuursrechters van sommige staten hebben dezelfde rol als hun federale tegenhangers en kleden zich als bestuursrechters, afhankelijk van de regels van de staat.

Soorten bestuursrecht

De commissies of overheidsinstanties (centrale panel) maken de bestuurswetten, die ook deel uitmaken van de uitvoerende organen. Het bestuursrecht is van twee soorten. Zij zijn;

#1. De regels en voorschriften

De regels en voorschriften zijn regels die mogelijk zijn om de zaken van het land te regelen die de bestuursorganen moeten volgen om vrede en orde te handhaven voor de groei van de economie. Naarmate de uitvoerende organen het bestuursrecht creëren, zal het land zich ontwikkelen. Als er geen wetten of wetgevers in de economie zijn, zullen rechten en andere problemen worden geschonden, waardoor de economie onderontwikkeld raakt.

#2. De administratieve beslissingen

Dit is een van de soorten bestuursrecht waar beslissingen meestal worden genomen door ambtenaren of overheidsfunctionarissen. Ze staan ​​​​bekend als ministeriële besluiten of administratieve besluiten, die worden genomen voor de handhaving van de verbeterde regels of richtlijnen die de bevoegdheid geven om informatie en bruikbaarheid van de doelen binnen de economie te geven.

De functies van het bestuursrecht

Het bestuursrecht is een geheel van regels die de overheid stelt ten dienste van de economie, de uitvoerende organen en de balie. Dit zijn hun functies;

 • De officiële instanties hebben verschillende sectoren die elk hun eigen werk doen voor de ontwikkeling van de economie. Het is een publiekrecht, ook wel regelrecht genoemd. 
 • Om te weten hoe we het in de economie kunnen implementeren, geven we een exemplaar van een tijdschrift met zijn nieuwe regels aan de leden omdat sommige regels niet in de wet staan.
 • Ze helpen bij het onderzoeken van feiten, het verkrijgen van bewijs en het vinden van oplossingen voor problemen. Ze straffen degenen die de wet overtreden.
 • Wettelijke instanties voorzien ook in veiligheidsmaatregelen voor individuen en beschermen de mensenrechten.
 • De wetsinstanties kunnen ook al dan niet officiële hoorzittingen houden, boetes opleggen, inspecties uitvoeren, enz. Dit zijn de milieubeschermingsinstanties (EPA), het ministerie van binnenlandse veiligheid, enz.
 • Ze bieden ook advocaten die helpen in complexe situaties. Ze halen hun gezag uit de grondwet en verlenen het Congres het recht om wetten te maken en hun taken uit te voeren. Deze lichamen zijn;
 1. De president
 2. Federal Communications Commission, en meer instanties.

Wat zijn het doel en de functies van het bestuursrecht?

De oprichting van overheidsinstanties, de functies die zij uitoefenen en de richtlijnen waaraan zij zich moeten houden, maken allemaal gebruik van bestuursrecht. De Administrative Procedure Act (APA) is de wet die alle federale en staatsinstanties vertelt hoe ze hun werk moeten doen en wat hun regels, beleid en wetten zijn. De APA maakt ook onderscheid tussen twee andere soorten bestuurlijke taken: het maken van regels en het nemen van besluiten. Het beoordelen van een partij die mogelijk de regels of wetten van een overheidsorganisatie overtreedt, staat bekend als berechting. Het is het proces van handhaving van de voorschriften en richtlijnen van het bureau. Ook het maken van regels en het nemen van beslissingen kan op een formele of informele manier worden gedaan, maar beide worden als bindend gezien. De APA biedt niet-bindende aanbevelingen over hoe agentschappen zich zouden moeten gedragen.

Wat voor soort recht is bestuursrecht?

Er zijn nog enkele andere namen voor bestuursrecht, waaronder bestuursrecht en bestuursrecht. Deze wetten zijn bedoeld om de oprichting van nieuwe overheidsinstanties en hun dagelijkse activiteiten te controleren, en dit zowel op federaal als op staatsniveau.

Welk type recht is administratief?

Er zijn nog enkele andere namen voor bestuursrecht, waaronder bestuursrecht en bestuursrecht. Deze wetten zijn bedoeld om de oprichting van nieuwe overheidsinstanties en hun dagelijkse activiteiten te controleren, en dit zowel op federaal als op staatsniveau.

Voorbeelden van bestuursrecht

Sinds de ontwikkeling van de economie zijn er regels die de officiële instanties volgen om de economie te verbeteren. Deze bestuursrechtelijke voorbeelden zijn de rechtsregels van het land die de bestuursrechtelijke instanties maken. Deze voorbeelden zijn; 

Voorbeelden van bestuursrechtelijke instanties zijn de FDA, EPA, etc. Zij regelen de bescherming van personen, zoals de werking van de sociale zekerheidsadministratie. Deze agentschappen krijgen hun bescherming tegen de regels om hen in staat te stellen hun taken uit te voeren.

Een voorbeeld van het bestuursrecht is dat als er sprake is van een gebrek aan voedselvoorziening in de economie of een schending van mensenrechten, zij de bevoegde instanties zijn om elk probleem op te lossen. 

Als het gaat om omgaan met de medische afdeling of transport, zijn zij de functionarissen daarvoor, en een andere instantie zal het werk niet doen. De manier waarop ambtenaren hun taken uitvoeren, is per sector, namelijk de besturen, agentschappen en commissies. Ze vinden manieren om problemen op hun vakgebied op te lossen, zoals het tekort aan voedsel. Ze kunnen professionals zoals de Labour Commission, de Social Security Administration, de Unemployment Commission, enzovoort, laten helpen in de landbouwsector. Het maakt ook deel uit van de voorbeelden van wetsambtenaren.

Hoe is het bestuursrecht ontstaan?

Het bestuursrecht is een rechtstak die pas recent is ontstaan. Het ontstond toen tijdens de regering van president Franklin D. Roosevelt veel overheidsinstanties werden opgericht als reactie op de Grote Depressie en de New Deal van de jaren dertig. Bezorgdheid over het vermogen van deze agentschappen om hun macht te misbruiken, leidde tot de goedkeuring van de Administratieve Procedureswet in 1930. De APA verleende meer dan alleen rechtbanken de bevoegdheid om beslissingen van agentschappen te herzien; het creëerde ook regels voor hoe agentschappen nieuwe regels zouden moeten ontwikkelen die baat zouden hebben bij publieke inbreng.

Wat doen bestuursorganen?

Er zijn uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke functies die worden vervuld door administratieve instanties. Uitvoerende macht omvat het uitvoeren van de wet en het uitvoeren van agentschapsvoorschriften. Het regelvormingsproces binnen agentschappen vervult de quasi-wetgevende rol van het reguleren van de economie. De quasi-gerechtelijke rol van een bureau omvat doorgaans een vorm van arbitrageprocedure voor het afhandelen van overtredingen van wetten of voorschriften in het rechtsgebied waarover het de leiding heeft. Omdat ze alle drie de conventionele rollen van de overheid vervullen, worden agentschappen soms de 'vierde tak' genoemd.

Wat gebeurt er tijdens een administratieve hoorzitting?

Elke partij in de hoorzitting presenteert ondersteunende gegevens en argumenten, net zoals in een rechtszaak. Openingsopmerkingen, bewijsstukken, getuigenverklaringen en slotargumenten komen allemaal aan bod in de hoorzitting. Van elke partij kan ook een briefing worden verlangd. De bewijslast ligt bij degene die de klacht of het bezwaarschrift indient. De ALJ presenteert de partijen na de hoorzitting vaak een ontwerpconclusie, waartegen zij zich kunnen verzetten. Voordat de uitspraak definitief wordt, zal de ALJ rekening houden met eventuele bezwaren en de nodige wijzigingen aanbrengen.

Kunt u bezwaar maken tegen een besluit na een administratieve hoorzitting?

Tegen een besluit dat is genomen na een administratieve hoorzitting kan wel beroep worden aangetekend. Als u de procedure volledig en nauwkeurig bijhoudt, kan dit uiteindelijk leiden tot een herziening door een staats- of federale rechtbank. Hoewel de beoordelingsstandaard varieert afhankelijk van de omstandigheden, hechten rechtbanken vaak veel eer aan uitspraken van instanties. U moet echter vaak alle administratieve rechtsmiddelen gebruiken voordat u naar de rechter stapt. U moet dus eerst alle interne beroepsprocedures die door het bureau beschikbaar worden gesteld, uitputten.

Conclusie 

Naarmate de economie zich van jaar tot jaar ontwikkelt, groeit ook het bestuursrecht. De wet dekt zowel de officiële instanties als de economie als geheel (op federaal en staatsniveau). Iedereen die het overtreedt, ook al is het een official, krijgt een boete. De oorsprong van de wet in de VS was in het jaar 1920 en omvat een breed scala aan overheidsprogramma's of -beleid. De wet is breed en complex, sommige zijn geschreven en andere niet. Om te voorkomen dat u de wet overtreedt, kunt u contact opnemen met hun agent voor hulp.

Veelgestelde vragen over bestuursrecht

Wat is de belangrijkste bron van bestuursrecht?

De belangrijkste bron van de wet is het statuut, die uit de Grondwet komt. Het is waar de officiële instanties hun bevoegdheden krijgen.

Wie maakt bestuursrecht?

De president is degene die het bestuursrecht maakt en is afkomstig uit het uitvoerend orgaan. De ambtenaren hebben de bevoegdheid om wetten te maken via het Congres.

Wat zijn de soorten bestuursrechtelijke instanties?

Bij bestuursrechtelijke instanties zijn er twee soorten. De president creëert de uitvoerende ambtenaren en het congres creëert de andere lichamen zoals de wetgevende ambtenaren.

 1. BEDRIJFSRISICO: Risico's in het bedrijfsleven beheren
 2. Virtuele administratieve assistent: banen, services, bedrijven, vereisten en alles wat u nodig heeft.
 3. Administratief Medewerker: Functieomschrijving, Vaardigheden en Salaris (bijgewerkt!)
 4. 1031 UITWISSELINGSEIGENSCHAPPEN: wat u moet weten
 5. EEN WILLEN MAKEN: Stapsgewijze handleiding
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk