BEDRIJFSLIQUIDATIE: belangrijkste oorzaken van bedrijfsliquidatie

Bedrijfsliquidatie
EasyCo

In de zakenwereld betekent bedrijfsliquidatie simpelweg een toestand waarin een bedrijf zijn verplichtingen niet langer kan vervullen due diligence '. Dit kan vrijwel de hele werking en het bestaan ​​van een bedrijf beïnvloeden. Zo te horen is dit absoluut de staat waar geen enkele ondernemer voor zijn bedrijf zou willen.

Lees verder om bedrijfsliquidatie te begrijpen, hoe het werkt en waardoor het wordt veroorzaakt.

Wat is bedrijfsliquidatie?

Het woord 'liquidatie' verwijst naar de officiële insolventieprocedure waarbij een bedrijf wordt geliquideerd door een erkende vereffenaar. Een bedrijfsliquidatie is een van de noodzakelijke processen bij het sluiten van een bedrijf dat zijn activiteiten aan het afbouwen is. Tijdens het liquidatieproces worden de activa van een bedrijf, inclusief alle fysieke eigendommen die het bezit, evenals alle waardevolle intellectuele eigendommen, zoals auteursrechten, patenten of handelsmerken, verkocht. Dit geld wordt gebruikt om eventuele uitstaande verplichtingen of passiva af te betalen.

Hoewel een bedrijfsliquidatie in theorie eenvoudig lijkt, kan het moeilijk zijn om alle activa van een bedrijf in relatief korte tijd te verkopen. Naast de gebruikelijke juridische zorgen die kunnen ontstaan ​​bij de verkoop van bedrijfsactiva, kunnen er schuldverplichtingen of belastingverplichtingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Bijkomende problemen kunnen zich voordoen als de vereffening plaatsvindt door middel van een faillissement, in welk geval de faillissementsrechtbank in bijna alles een stem heeft. Als al deze complexiteit niet op de juiste manier wordt behandeld, kan dit leiden tot complicaties waarvoor mogelijk een rechtszaak nodig is.

Waarom bedrijfsliquidatie gebeurt

Bedrijven worden vaak om twee redenen geliquideerd. De eerste oorzaak is dat het bedrijf door een te hoge schuldenlast of een gebrek aan inkomsten insolvent is geworden en failliet wordt verklaard. De tweede verklaring is dat de eigenaren van het bedrijf ervoor hebben gekozen hun bedrijf vrijwillig af te bouwen, wat kan gebeuren omdat ze het niet langer willen leiden of omdat het niet langer lucratief is. In beide gevallen kunnen tijdens het liquidatieproces grote juridische en financiële zorgen ontstaan.

Soorten bedrijfsliquidatie

De volgende soorten bedrijfsliquidatie zijn:

#1. Vrijwillige liquidatie

Vrijwillige liquidatie vindt plaats wanneer een bedrijf besluit zichzelf te ontbinden op zijn eigen voorwaarden, zoals aanvaard door de aandeelhouders van het bedrijf. De beslissing wordt vaak genomen wanneer een bedrijf van mening is dat het geen reden meer heeft om te opereren of dat het niet langer haalbaar is om te functioneren.

Wanneer een bedrijf besluit te liquideren, vrijwillig of onvrijwillig, zullen ze een externe vereffenaar aanstellen om namens hen hun activa te verkopen. Vereffenaars hebben in wezen de wettelijke mogelijkheid om activa te verkopen en namens het bedrijf een liquidatie uit te voeren. Vereffenaars zijn ook bekend als insolvent beoefenaars.

#2. Verplichte liquidatie

Dit is een insolventieprocedure waarbij een vennootschap of personenvennootschap door een gerechtelijk bevel tot liquidatie wordt gedwongen.

Verplichte liquidatie is vaak het laatste alternatief van een gefrustreerde schuldeiser om betaald te worden, hetzij door het bestuur te dwingen te handelen, hetzij door toegang te krijgen tot de activa van het bedrijf. Het kan ook worden gestart door HMRC, zelfs als een bedrijf geen noemenswaardige activa heeft om het goede voorbeeld te geven aan anderen.

Oorzaken van bedrijfsliquidatie

Buitensporige schulden, slechte financiële planning, afnemende verkopen, onvoldoende kapitaalreserves, onder andere zelfs juridische uitdagingen, kunnen allemaal leiden tot bedrijfsliquidatie. Het kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de organisatie als haar belanghebbenden, waaronder werknemers, schuldeisers en aandeelhouders. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen voor bedrijfsliquidatie ... we beginnen met de meest voorkomende

#1. Slecht management en leiderschap

Onvoldoende besluitvorming, planning, zwakke communicatie en een gebrek aan strategische visie zijn hier voorbeelden van. Wanneer bedrijven worden geleid door ineffectieve leidinggevenden of managers, kunnen slechte prestaties, verminderde productie en verminderde winstgevendheid voorkomen. Slechte communicatie kan dit verergeren, wat leidt tot verwarring en onzekerheid bij personeel en belanghebbenden.

Bovendien kan slechte besluitvorming leiden tot riskantere investeringen, ineffectief financieel beheer en een gebrek aan investeringen in vitale delen van de organisatie, die allemaal kunnen bijdragen aan financiële problemen en uiteindelijk liquidatie.

#2. Veranderingen in technologie

Veranderingen in technologie kunnen ook een belangrijke oorzaak zijn van bedrijfsliquidatie. Technologische vooruitgang heeft de manier waarop bedrijven werken radicaal veranderd, en degenen die deze ontwikkelingen niet bijhouden, lopen het risico verouderd en incompetent te worden.

Nieuwe technologieën hebben het potentieel om traditionele bedrijfsmodellen en industrieën te verstoren, wat resulteert in lagere inkomsten en winstgevendheid. De opkomst van e-commerce heeft bijvoorbeeld een substantiële invloed gehad op fysieke winkels, waarbij velen zich niet hebben aangepast aan de verschuiving naar online aankopen.

#3. Verduistering en fraude

Fraude en verduistering kunnen belangrijke oorzaken zijn van bedrijfsfaillissementen. Fraude is het opzettelijk verkeerd voorstellen of misleiden van financiële informatie of andere zakelijke activiteiten. Verduistering daarentegen is het verduisteren van geld of activa door een werknemer of andere betrouwbare personen.

Fraude en verduistering kunnen een substantiële impact hebben op de financiële status van een bedrijf, wat vaak resulteert in aanzienlijke financiële verliezen. In sommige omstandigheden kan fraude of verduistering lange tijd onopgemerkt blijven, waardoor de financiële impact groter wordt. Deze kunnen het merk van een bedrijf schaden, wat kan leiden tot verlies van vertrouwen van de klant en juridische stappen van betrokken partijen.

Naast andere oorzaken kunnen juridische conflicten ook de reputatie van een bedrijf schade toebrengen vertrouwen van de klant en mogelijk resulterend in een verlies van zaken. Juridische conflicten kunnen een belangrijke bron van bedrijfsinsolventie zijn. Uitdagingen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder contractbreuken, uitdagingen op het gebied van intellectueel eigendom, conflicten tussen werknemers en zorgen over regelgeving.

Juridische conflicten kunnen duur en tijdrovend zijn en middelen wegnemen van vitale bedrijfsfuncties. In sommige situaties kunnen juridische meningsverschillen leiden tot grote schadevergoedingen of compensatieclaims, waardoor een bedrijf onder aanzienlijke financiële druk komt te staan.

#5. Aanzienlijke schuld

Schulden zijn een typische strategie voor organisaties om ontwikkeling te financieren of investeringen te doen, maar te veel schulden opbouwen kan tot financiële problemen leiden. Als een bedrijf veel schulden heeft, kan het moeilijk zijn om betalingen te doen, vooral als het om schulden gaat cash flow is slecht. Dit kan leiden tot gemiste betalingen of wanbetalingen, wat ernstige gevolgen kan hebben, zoals schuldeisers die gerechtelijke stappen ondernemen om opeisbare schulden te innen.

Aanzienlijke schulden kunnen ook de kredietwaardigheid van een bedrijf schaden, waardoor toekomstige leningen of kredieten moeilijker te verkrijgen zijn. Dit kan het vermogen van het bedrijf om groei te financieren of investeringen te doen, beperken, waardoor de financiële problemen toenemen.

#6. Natuurramp

Natuurrampen kunnen vooral destructief zijn voor kleine ondernemingen, die misschien niet over de financiële middelen beschikken om weer op te bouwen. Naast de directe kosten voor het repareren of vervangen van beschadigd eigendom kunnen bedrijven te maken krijgen met indirecte kosten, zoals gederfde inkomsten en extra verzekeringspremies.

Aardbevingen, orkanen, overstromingen en bosbranden zijn enkele natuurrampen die eigendommen en infrastructuur beschadigen, leveringsnetwerken verstoren en de vraag van de consument beïnvloeden. Ze kunnen ook de rivaliteit tussen bedrijven vergroten terwijl ze worstelen om schaarse middelen en klanten. Dit zal op zijn beurt een extra invloed hebben op de winstgevendheid en levensvatbaarheid, vooral voor ondernemingen die actief zijn op locaties die vatbaar zijn voor frequente natuurrampen.

#7. Onvermogen om klanten te behouden

Het is kostbaar om constant nieuwe klanten te zoeken. Het werven van nieuwe klanten kan zelfs meer kosten dan het behouden van bestaande klanten. Elk bedrijf dat zijn huidige klanten niet waardeert, staat op instorten. Simpel gezegd, uw klanten zijn uw zaken. Zonder hen geen omzet en dus geen business. Behandel ze goed en zorg goed voor ze, en ze zullen trouw blijven.

Laat u nooit geloven dat uw klanten op u rekenen. De waarheid is dat je volledig afhankelijk bent van hen. Stel vast dat ze helemaal tevreden zijn met hun ontmoeting. Het behouden van een divers klantenbestand is ook cruciaal voor het succes van uw organisatie. Overmatige afhankelijkheid van een enkele klant is een gevaarlijke weg. Als uw relatie verandert, zijn uw deuren gesloten voor zaken. Het is daarom van cruciaal belang om een ​​diverse consumentenbasis te cultiveren door te focussen op klantbehoud.

Lees KLANTENBEHOUD: Definitie, Strategieën, Tarief, Formule & Belang

#8. Slecht financieel beheer

Last but not least is inefficiënt of slecht beheer van bedrijfsfinanciën. Slecht financieel beheer kan een nadelige invloed hebben op het vermogen van een bedrijf om inkomsten te genereren, rekeningen te betalen en schulden te betalen, wat er allemaal toe kan leiden dat het bedrijf failliet gaat. Het niet bijhouden van de juiste financiële administratie, onvoldoende kasstroombeheer, buitensporige uitgaven, het niet controleren en reguleren van uitgaven en het onvermogen om geschikt kapitaal te verwerven zijn allemaal voorbeelden van dit soort mislukkingen. Al deze factoren kunnen bijdragen aan een kastekort, waardoor het moeilijk wordt om betalingen te doen aan schuldeisers, werknemers en andere partijen.

Wie is een vereffenaar?

De vereffenaar is degene die toezicht houdt op het liquidatieproces. Ze hebben een breed scala aan bevoegdheden waardoor ze de activa van het bedrijf kunnen liquideren of verkopen en de inkomsten kunnen gebruiken om uitstaande verplichtingen af ​​te betalen. De vereffenaar zal verder het bedrijf overnemen, het papierwerk organiseren, de relevante autoriteiten op de hoogte stellen, eventuele vorderingen tegen het bedrijf afhandelen, de communicatie met de bestuurders beheren en verslag uitbrengen over de redenen voor de vereffening.

Rollen van een vereffenaar

Specifieke rollen van een vereffenaar zijn onder meer:

  • Analyseren van de financiële verplichtingen van het bedrijf en bepalen welke eventueel geheel of gedeeltelijk moeten worden terugbetaald
  • Een einde maken aan lopende contracten of juridische problemen.
  • Ervoor zorgen dat er een juiste waardering van de onderneming plaatsvindt, zodat crediteuren een zo hoog mogelijk rendement ontvangen
  • Schuldeisers worden op de hoogte gehouden van de procedure en worden betrokken bij de besluitvorming wanneer dat relevant is.
  • Ervoor zorgen dat het geld op een billijke manier aan de schuldeisers wordt geleverd
  • Een rapport samenstellen over de factoren die hebben geleid tot de liquidatie van het bedrijf
  • Ontbinding van de vennootschap

Kan een bedrijf liquidatie voorkomen?

Ja, bedrijven kunnen liquidatie voorkomen door hun financiële problemen in een vroeg stadium aan te pakken en competente begeleiding te krijgen.

Hoe lang duurt het om een ​​bedrijf te liquideren?

Afhankelijk van de complexiteit van de activiteiten van het bedrijf, kan de liquidatieprocedure maanden of zelfs jaren duren.

Wat is de formule voor bedrijfsliquidatie?

De liquidatiewaarde wordt dus verkregen door de verplichtingen van het bedrijf af te trekken van zijn activa
Liquidatiewaarde van activa - Boekwaarde van passiva.

Wat is de volgorde van liquidatie van een bedrijf?

Het volgende is een algemene prioriteitslijst van schuldeisers tijdens een vereffening. Voordat er geld wordt betaald aan partijen in de volgende laag, moet elke entiteit in een hogere laag van crediteuren volledig worden betaald.

  • Beveiligde claims (1e pandrecht): tijdens liquidatieprocessen hebben beveiligde claims vaak voorrang. Dit komt meestal omdat hun fondsen zijn gedekt door een contract met een debiteur en zijn gegarandeerd tegen onderpand. Beveiligde kredieten krijgen de eerste prioriteit als het gaat om retentierechten.
  • Gedekte vorderingen (2e pandrecht): Een enkel activum kan mogelijk worden onderworpen aan tientallen pandrechtvorderingen. Na beoordeling van de prioriteitslijst krijgt elke gedekte claim nog steeds de eerste prioriteit bij het ontvangen van liquidatiefondsen. Ondanks dat ze eerder zijn betaald dan enige andere schuldeiser, worden schuldeisers met tweede of slechtere vorderingen oneerlijk behandeld in vergelijking met eerste pandrechtvorderingen.
  • Aandeelhouders van preferente aandelen. Aandeelhouders behoren vaak tot de laatste schuldeisers die liquidaties ontvangen. Beleggers met preferente aandelen krijgen de voorkeur boven houders van gewone aandelen.

Referenties

poulson

sumup

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk