LIJST VAN LANDEN DIE NIET MEER BESTAAN (Bijgewerkt!)

LANDEN DIE NIET MEER BESTAAN
Foto door Lara Jameson

Ontdek de fascinerende geschiedenis van landen die verloren zijn gegaan door de tijd en geopolitieke verschuivingen terwijl we ons verdiepen in de intrigerende verhalen van landen die niet meer bestaan. Verschillende landen bestaan ​​niet langer als politieke entiteiten vanwege historische, politieke en sociale factoren. Deze landen zijn door de geschiedenis heen gecreëerd, ontbonden of getransformeerd, resulterend in de oprichting van opvolgerstaten en de ontbinding van grote politieke entiteiten. In dit artikel hebben we de bijgewerkte landen die niet meer bestaan, en de factoren die tot hun ontbinding hebben geleid, op een rij gezet.

Landen die niet meer bestaan

Er zijn verschillende landen die niet langer bestaan ​​als politieke entiteiten. Het geopolitieke landschap is door de geschiedenis heen getuige geweest van talloze veranderingen, waarbij landen zijn ontstaan, ontbonden of getransformeerd als gevolg van verschillende politieke, sociale en historische factoren.

Lijst met landen die niet meer bestaan

#1. Abessinië

Abessinië, ook bekend als het Ethiopische rijk, was een koninkrijk in Noordoost-Afrika dat niet meer bestaat.

#2. Oostenrijk-Hongarije

Oostenrijk-Hongarije was een dubbelmonarchie in Centraal-Europa die na de Eerste Wereldoorlog werd opgeheven.

#3. Tsjecho-Slowakije

Tsjechoslowakije was een land in Centraal-Europa dat na de Eerste Wereldoorlog ontstond en in 1993 werd ontbonden en zich opsplitste in Tsjechië en Slowakije.

#4. Gran Colombia

Gran Colombia was een republiek in Zuid-Amerika die werd opgericht door Simón Bolívar en in 1831 werd ontbonden.

#5. Sovjet Unie

De Sovjet-Unie was een socialistische staat die bestond van 1922 tot 1991 en die verschillende landen in Europa en Azië omvatte.

#6. Joegoslavië

Joegoslavië was een socialistische federatie in Zuidoost-Europa die in de jaren negentig werd ontbonden, resulterend in de oprichting van verschillende opvolgerstaten, waaronder Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië.

#7. Pruisen

Pruisen was een koninkrijk en later een staat in Noordoost-Europa. Het speelde een belangrijke rol in de Europese geschiedenis, maar hield op te bestaan ​​na de Tweede Wereldoorlog toen het werd ontbonden door de geallieerde machten.

#8. Tibet

Tibet was een regio in Centraal-Azië met een unieke politieke en culturele identiteit. Het verloor zijn de facto onafhankelijkheid in 1951 toen het werd bezet door de Volksrepubliek China, wat resulteerde in zijn status als autonome regio van China.

#9. Oost-Duitsland

Oost-Duitsland, officieel bekend als de Duitse Democratische Republiek (DDR), was een socialistische staat die bestond van 1949 tot 1990. Het werd gevormd als gevolg van de deling van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog en werd in 1990 herenigd met West-Duitsland.

#10. Zuid-Jemen

Zuid-Jemen, officieel bekend als de Democratische Volksrepubliek Jemen, was een socialistische staat in het zuidelijke deel van het Arabische schiereiland. Het bestond van 1967 tot 1990 toen het fuseerde met Noord-Jemen en zo de huidige Republiek Jemen vormde.

#11. Rhodesië

Rhodesië, ook wel Zuid-Rhodesië genoemd, was een zelfbesturende Britse kolonie in zuidelijk Afrika. Het land verklaarde zich in 1965 eenzijdig onafhankelijk van Groot-Brittannië, maar zijn onafhankelijkheid werd internationaal niet erkend. Later werd het de Republiek Zimbabwe na een periode van conflicten en onderhandelingen.

#12. Oost-Pakistan

Oost-Pakistan was een regio die later het onafhankelijke land Bangladesh werd. Het was geografisch gescheiden van West-Pakistan en kende politieke en culturele spanningen, wat leidde tot de Bangladesh Liberation War in 1971 en de oprichting van Bangladesh als een aparte natie.

#13. Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam

Vietnam werd tijdens de Vietnamoorlog verdeeld in Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam. Noord-Vietnam was een communistische staat, terwijl Zuid-Vietnam een ​​niet-communistische staat was, gesteund door de Verenigde Staten. De verdeeldheid eindigde in 1976 toen Noord-Vietnam het land herenigde onder communistisch bewind.

#14. Oost Timor

Oost-Timor, officieel bekend als Oost-Timor, was een voormalige kolonie van Portugal. Het riep in 1975 de onafhankelijkheid uit, maar werd binnengevallen en bezet door Indonesië. Na een periode van conflict werd Oost-Timor in 2002 volledig onafhankelijk.

#15. Tanganyika

Tanganyika was een soevereine staat in Oost-Afrika die bestond van 1961 tot 1964. Het werd onafhankelijk van de Britse koloniale overheersing en fuseerde later met Zanzibar om de Verenigde Republiek Tanzania te vormen.

Factoren die hebben bijgedragen aan de ontbinding van landen die niet meer bestaan.

Deze factoren speelden een rol:

#1. Politieke conflicten en oorlogen

Veel landen op de lijst hebben te maken gehad met politieke conflicten of oorlogen die tot hun ontbinding of transformatie hebben geleid. Voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse Burgeroorlog, de Vietnamoorlog en de conflicten die leidden tot het uiteenvallen van Joegoslavië.

#2. Kolonialisme en dekolonisatie

Verschillende landen waren voormalige koloniën die onafhankelijk werden en later belangrijke veranderingen ondergingen. Voorbeelden zijn onder meer Oost-Timor, dat werd gekoloniseerd door Portugal en later onafhankelijk werd van Indonesië, en Rhodesië, een Britse kolonie die zich onafhankelijk verklaarde maar onder internationale druk stond en uiteindelijk Zimbabwe werd.

#3. Etnische en culturele spanningen

Landen met diverse etnische of culturele groepen worden soms geconfronteerd met uitdagingen bij het handhaven van de eenheid. Joegoslavië had bijvoorbeeld verschillende etnische groepen met concurrerende belangen, wat bijdroeg aan de ontbinding ervan.

#4. Politieke ideologieën en systemen

De opkomst en ondergang van politieke ideologieën en systemen kunnen ook leiden tot de ontbinding van landen. De ineenstorting van de Sovjet-Unie resulteerde in de onafhankelijkheid van verschillende landen die deel uitmaakten van de federatie.

#5. Internationale overeenkomsten en verdragen

Sommige landen zijn gevormd door internationale overeenkomsten of verdragen en ontbonden toen die overeenkomsten niet langer levensvatbaar waren. Oostenrijk-Hongarije werd bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog ontbonden vanwege het Verdrag van Trianon.

#6. Sociale en economische factoren

Sociale en economische factoren kunnen ook bijdragen aan de ontbinding van landen. Economische verschillen, sociale onrust en ongelijkheid kunnen spanningen veroorzaken die leiden tot politieke veranderingen en herconfiguratie van grenzen.

#7. Interne verdeeldheid en afscheidingsbewegingen

Interne verdeeldheid binnen een land, vaak langs etnische, religieuze of regionale lijnen, kan leiden tot afscheidingsbewegingen en het uiteenvallen van een land. Dit was het geval bij de ontbinding van Tsjechoslowakije, waar politieke en culturele verschillen tussen de Tsjechen en de Slowaken resulteerden in de vreedzame scheiding van het land.

#8. Imperialisme en annexatie

Sommige landen hielden op te bestaan ​​vanwege het expansionistische beleid van andere landen. Abessinië (Ethiopische rijk) werd bijvoorbeeld eind 19e en begin 20e eeuw geconfronteerd met kolonisatie en uiteindelijke annexatie door Italië.

#9. Verschuivingen in geopolitieke allianties

Veranderingen in geopolitieke allianties kunnen ook leiden tot het uiteenvallen van landen. De val van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog resulteerden bijvoorbeeld in de onafhankelijkheid van verschillende voormalige Sovjetrepublieken toen deze zich afwenden van het communistische systeem.

#10. Natuurrampen en omgevingsfactoren

Natuurrampen en milieuproblemen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de stabiliteit en het voortbestaan ​​van een land. Landen als Tanganyika hadden bijvoorbeeld te maken met interne strijd die werd verergerd door milieuproblemen zoals droogte en hongersnood, wat bijdroeg aan politieke instabiliteit en uiteindelijk de fusie met Zanzibar om Tanzania te vormen.

Effecten van landen die niet meer bestaan

De effecten van landen die niet meer bestaan, kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en context.

#1. Politieke en administratieve veranderingen

De ontbinding of het niet-bestaan ​​van een land leidt vaak tot aanzienlijke politieke en administratieve veranderingen. Er kunnen nieuwe landen ontstaan, de grenzen kunnen opnieuw worden getekend en de bestuursstructuren kunnen opnieuw worden geconfigureerd. Dit kan gevolgen hebben voor de levens van burgers, het functioneren van instituties en de machtsverdeling.

#2. Sociale en culturele verschuivingen

De ontbinding van een land kan diepgaande sociale en culturele gevolgen hebben. Het kan resulteren in de verplaatsing van bevolkingsgroepen, de herdefiniëring van nationale identiteiten en veranderingen in culturele praktijken en tradities. Deze verschuivingen kunnen leiden tot zowel uitdagingen als kansen voor individuen en gemeenschappen.

#3. Economische gevolgen

De ontbinding van een land kan economische gevolgen hebben, zowel positief als negatief. Het kan de handelsbetrekkingen verstoren, onzekerheid creëren voor bedrijven en investeerders, en de algehele economische stabiliteit van de regio beïnvloeden. Aan de andere kant kan het ook kansen creëren voor economische groei en ontwikkeling in nieuw gevormde landen.

#4. Verschuivingen in de geopolitieke dynamiek

De ontbinding of het niet-bestaan ​​van een land kan leiden tot verschuivingen in de geopolitieke dynamiek. Het kan het machtsevenwicht in een regio veranderen, nieuwe allianties creëren en de internationale betrekkingen hervormen. Dit kan gevolgen hebben voor de mondiale politiek en de dynamiek van conflicten en samenwerking beïnvloeden.

#5. Migratie- en vluchtelingencrises

De ontbinding van een land kan leiden tot aanzienlijke bevolkingsverplaatsingen, waaronder gedwongen ontheemding en vluchtelingencrises. Mensen kunnen hun huizen ontvluchten vanwege politieke instabiliteit, geweld of economische tegenslagen. Dit kan humanitaire, sociale en economische gevolgen hebben voor zowel het getroffen land als de regio’s waar vluchtelingen onderdak zoeken.

#6. Verlies of behoud van cultureel erfgoed

Het niet-bestaan ​​van een land kan gevolgen hebben voor het behoud of verlies van cultureel erfgoed. Historische locaties, artefacten en tradities die verband houden met het land kunnen gevaar lopen. Inspanningen om cultureel erfgoed te beschermen worden van cruciaal belang om het behoud van de identiteit en geschiedenis van het land te garanderen.

#7. Herverdeling van hulpbronnen

De ontbinding van een land kan leiden tot de herverdeling van hulpbronnen, waaronder land, natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur. Dit kan economische gevolgen hebben, omdat nieuwe landen mogelijk moeten onderhandelen over overeenkomsten voor het delen van hulpbronnen of nieuwe systemen voor het beheer van hulpbronnen moeten opzetten.

#8. Uitdagingen voor internationale erkenning en legitimiteit

Landen die niet meer bestaan, kunnen te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van internationale erkenning en legitimiteit. De status van hun voormalige territoria, soevereiniteitsaanspraken en vertegenwoordiging in internationale organisaties kunnen onderwerp zijn van geschillen en onderhandelingen.

#9. Impact op de regionale stabiliteit

De ontbinding van een land kan gevolgen hebben voor de regionale stabiliteit. Het kan een machtsvacuüm creëren, conflicten aanwakkeren of spanningen tussen buurlanden veroorzaken. Regionale organisaties en buurstaten moeten mogelijk de gevolgen onder ogen zien en werken aan het handhaven van de stabiliteit.

#10. Internationale betrekkingen en diplomatie

Het niet-bestaan ​​van een land kan gevolgen hebben voor de internationale betrekkingen en de diplomatie. Het kan het aangaan van nieuwe diplomatieke betrekkingen vereisen, het heronderhandelen van verdragen en overeenkomsten, en de herpositionering van landen binnen de mondiale gemeenschap. Dit kan van invloed zijn op de regionale dynamiek en het geopolitieke evenwicht.

Hoe nieuwe landen worden gevormd uit de landen die niet meer bestaan

Nieuwe landen kunnen worden gevormd door middel van verschillende processen en omstandigheden, waaronder enkele veel voorkomende manieren waarop nieuwe landen zijn ontstaan 

#1. Onafhankelijkheidsverklaring

Een regio of territorium kan zich onafhankelijk verklaren van een bestaand land, zijn soevereiniteit doen gelden en zichzelf als een afzonderlijke natie vestigen. Dit kan gebeuren als gevolg van politieke, culturele of historische factoren, maar ook als gevolg van het streven naar zelfbeschikking. Een voorbeeld hiervan is dat Zuid-Soedan zich in 2011 onafhankelijk verklaarde van Soedan.

#2. Dekolonisatie

Voormalige koloniën kunnen onafhankelijk worden van hun koloniale machten, wat kan leiden tot de vorming van nieuwe landen. Dit proces vindt vaak plaats via onderhandelingen, vreedzame transities of strijd voor onafhankelijkheid. Veel Afrikaanse en Aziatische landen werden halverwege de 20e eeuw onafhankelijk van de Europese koloniale machten.

#3. Ontbinding van rijken

Het uiteenvallen of ineenstorten van rijken kan resulteren in de vorming van nieuwe landen. Dit kan gebeuren wanneer regio's binnen een imperium zelfbestuur nastreven of wanneer imperiums uiteenvallen als gevolg van politieke, sociale of economische factoren. Voorbeelden hiervan zijn de ontbinding van het Oostenrijks-Hongaarse rijk en het Ottomaanse rijk na de Eerste Wereldoorlog.

#4. Vreedzame scheiding

In sommige gevallen kunnen regio's binnen een land zich vreedzaam afscheiden om nieuwe naties te vormen. Dit kan gebeuren via onderhandelingen, referenda of overeenkomsten tussen de centrale overheid en de aspirant-regio. Een voorbeeld is de vreedzame scheiding van Tsjechoslowakije in Tsjechië en Slowakije in 1993.

#5. Gewapend conflict en afscheiding

Gewapende conflicten of secessionistische bewegingen kunnen leiden tot de vorming van nieuwe landen. Deze situaties gaan vaak gepaard met strijd voor autonomie of onafhankelijkheid door bepaalde regio's of etnische groepen binnen een bestaand land. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het uiteenvallen van Joegoslavië in verschillende onafhankelijke naties in de jaren negentig.

#6. Territoriale geschillen en grensveranderingen

Territoriale geschillen tussen landen kunnen soms leiden tot de oprichting van nieuwe landen. Deze geschillen kunnen ontstaan ​​als gevolg van tegenstrijdige claims over bepaalde gebieden of veranderingen in grenzen. Als gevolg van onderhandelingen of internationale overeenkomsten kunnen nieuwe landen ontstaan. 

#7. Eenmakingsbewegingen

Unificatiebewegingen kunnen regio’s of territoria samenbrengen die een gemeenschappelijke taal, cultuur of historische achtergrond delen. Dit kan leiden tot de vorming van nieuwe landen wanneer afzonderlijke entiteiten samensmelten tot een verenigde natie. Een voorbeeld is de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990, die resulteerde in de vorming van één Duitse staat.

Sommige landen houden referenda of volksstemmingen om het lot van een regio of gebied te bepalen. Deze stemmen kunnen leiden tot de oprichting van nieuwe landen als de meerderheid van de bevolking onafhankelijkheid of een verandering in de politieke status steunt. Montenegro hield bijvoorbeeld in 2006 een referendum, wat resulteerde in de afscheiding van Servië en de oprichting van een onafhankelijk Montenegro.

#9. Internationale interventie- en vredesovereenkomsten

 In bepaalde gevallen kunnen internationale interventies of vredesakkoorden de weg vrijmaken voor de vorming van nieuwe landen. Deze interventies kunnen gericht zijn op het oplossen van conflicten, het beschermen van de rechten van minderheden of het waarborgen van stabiliteit. Als onderdeel van deze overeenkomsten kunnen regio's autonomie of onafhankelijkheid krijgen. Een voorbeeld is de onafhankelijkheid van Oost-Timor van Indonesië in 2002, na een periode van internationale interventie en een referendum.

#10. Revolutie en regimeverandering

Revoluties of grote politieke veranderingen binnen een land kunnen soms leiden tot de vorming van nieuwe landen. Deze gebeurtenissen kunnen de omverwerping van een regering of regime met zich meebrengen, wat kan leiden tot de oprichting van een nieuwe politieke entiteit. De Russische Revolutie van 1917 resulteerde bijvoorbeeld in de ineenstorting van het Russische rijk en de vorming van de Sovjet-Unie.

Wat zijn de oudste landen?

De oudste landen ter wereld zijn Egypte, Iran, Vietnam, Armenië en Noord-Korea. Egypte staat bekend om zijn oude beschaving die teruggaat tot ongeveer 3100 v.Chr., terwijl Iran een lange geschiedenis heeft die teruggaat tot ongeveer 3200 v.Chr. De geschiedenis van Vietnam gaat terug tot rond 2879 vGT, Armenië tot rond 2492 vGT en Noord-Korea tot rond 2333 vGT. Deze landen hebben een rijke culturele en historische erfenis die bijdraagt ​​aan hun status als een van de oudste naties.

Welke landen bestaan ​​niet meer na de Eerste Wereldoorlog?

Na de Eerste Wereldoorlog ondergingen verschillende landen aanzienlijke veranderingen of hielden op te bestaan. Het Oostenrijks-Hongaarse rijk, het Ottomaanse rijk, het Russische rijk, het Duitse rijk en het koninkrijk Servië zijn voorbeelden van landen die niet langer in hun vorige vorm bestonden. Deze veranderingen resulteerden in de vorming van nieuwe naties, het hertekenen van grenzen en de oprichting van verschillende politieke systemen. De nasleep van de Eerste Wereldoorlog heeft het geopolitieke landschap opnieuw vormgegeven en had een diepgaande impact op de getroffen regio’s.

Wat is het nieuwste land?

Het nieuwste internationaal erkende land ter wereld is Zuid-Soedan. Zuid-Soedan verklaarde zich op 9 juli 2011 onafhankelijk van Soedan en werd kort daarna het nieuwste lid van de Verenigde Naties. De reis van Zuid-Soedan als onafhankelijke natie werd gekenmerkt door uitdagingen, waaronder burgeroorlog en economische moeilijkheden. Het is vermeldenswaard dat er andere voorgestelde landen en regio's zijn die onafhankelijkheid nastreven, zoals Nieuw-Caledonië en Chuuck, maar die nog geen volledige erkenning als onafhankelijke naties hebben gekregen.

Wat is het kleinste land ter wereld?

Het kleinste land ter wereld is Vaticaanstad. Met een oppervlakte van slechts 0.19 vierkante kilometer is Vaticaanstad een onafhankelijke stadstaat in Rome, Italië. Het is het spirituele en administratieve hoofdkwartier van de rooms-katholieke kerk en heeft ongeveer 0.49 tot 800 inwoners.

Conclusie

De ontbinding van landen kan worden beïnvloed door verschillende historische, politieke, economische, sociale en omgevingsfactoren. De ontbinding van een land kan leiden tot politieke, administratieve, sociale en economische veranderingen, evenals tot verschuivingen in de geopolitieke dynamiek. Nieuwe landen kunnen worden gevormd via verschillende processen, zoals de onafhankelijkheidsverklaring, dekolonisatie, de ontbinding van rijken, vreedzame scheiding of gewapende conflicten en afscheiding. Onafhankelijkheidsverklaringen, dekolonisatie, ontbinding van rijken, vreedzame scheiding en gewapende conflicten zijn gebruikelijke manieren waarop nieuwe landen uit bestaande landen voortkomen.

Referenties

0 aandelen:
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk