Bedrijfsanalyse: gebruik in het bedrijfsleven en hoe u er een schrijft

Business Analysis
Afbeelding per verhalenset op Freepik

Volgens de Internationaal Instituut voor Bedrijfsanalyse (IIBA)“Bedrijfsanalyse is de praktijk van het mogelijk maken van verandering in een onderneming door behoeften te definiëren en oplossingen aan te bevelen die waarde opleveren voor belanghebbenden. Het stelt een onderneming in staat om de behoeften en de redenen voor verandering onder woorden te brengen, en om oplossingen te ontwerpen en te beschrijven die waarde kunnen opleveren.”

Bedrijfsanalyses en analisten zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde geworden voor bedrijven. Een effectieve analyse kan waardevol zijn voor het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van gegevens en onderzoek.

Het schrijven van een analyse kan u helpen draagvlak op te bouwen rond een bepaald idee, doel of project. Dit is de reden waarom weten hoe je er een moet schrijven een waardevolle vaardigheid is voor elke carrière.

Wat is een analyse?

Een analyse is een gedetailleerd onderzoek van een onderwerp. Het omvat het uitvoeren van onderzoek en het verdelen van de resultaten in kleinere, logische onderwerpen om redelijke conclusies te trekken. Het presenteert een specifiek argument over het onderwerp en ondersteunt dat argument met bewijsmateriaal. U kunt een analyse uitvoeren om in verschillende situaties verschillende oplossingen voor een uitdaging te vinden.

Een analyse is belangrijk omdat deze gegevens organiseert en interpreteert, en die gegevens vervolgens structureert tot presenteerbare informatie die nuttig is voor toepassingen in de echte wereld. Een marketinganalyse interpreteert bijvoorbeeld kooppatronen, marktomvang, demografische gegevens en andere variabelen om een ​​specifiek marketingplan te ontwikkelen.

Analyse begrijpen in bedrijfsdeskundigen

Bedrijfsanalyse is een strategie voor het initiëren en beheren van veranderingen in organisaties, of het nu gaat om organisaties met winstoogmerk, overheid of non-profitorganisaties. Hoewel er toegewijde bedrijfsanalisten zijn, zijn veel aanvullende functies – waaronder management, projectmanagement, productmanagement, softwareontwikkeling, kwaliteitsborging en interactieontwerp – voor succes afhankelijk van bedrijfsanalyses.

Bedrijfsanalyse wordt gebruikt om de noodzaak van verandering in de manier waarop organisaties opereren te lokaliseren en te communiceren, en om organisaties te helpen die verandering te implementeren. Analisten identificeren en definiëren oplossingen die een bedrijf helpen de meeste waarde te leveren aan zijn stakeholders. Ze vragen zich voortdurend af

 • wat ze waarnemen
 • wat wordt er gedaan en waarom
 • of er misschien een betere manier is om dingen te doen
 • of de regels worden nageleefd
 • of er uitzonderingen worden gemaakt
 • of die regels überhaupt überhaupt zouden moeten bestaan.

Ze analyseren ook de efficiëntie van een bedrijf en werken op alle niveaus van een organisatie. Hun verantwoordelijkheden variëren van het definiëren van de strategie tot het ontwikkelen van bedrijfsarchitectuur tot het nemen van een leiderschapsrol bij het definiëren van programma- en projectdoelen en -vereisten, en het ondersteunen van continue verbetering van de technologie en processen van de organisatie.

Bedrijfsanalisten (en aspirant-bedrijfsanalisten) kunnen profiteren van het lezen van de BABOK-gids, de wereldwijd erkende standaard voor bedrijfsanalyse.

Methoden voor bedrijfsanalyse

Er zijn drie methoden voor bedrijfsanalyse:

 • Beschrijvende analyse interpreteert historische gegevens om trends en patronen te identificeren
 • Voorspellende analyse maakt gebruik van statistieken om toekomstige resultaten te voorspellen
 • Prescriptieve analyse past testen en andere technieken toe om te bepalen welke uitkomst in een bepaald scenario het beste resultaat zal opleveren.

Welke methode u het beste kunt gebruiken, wordt bepaald door de huidige bedrijfsomstandigheden.

Organisaties kunnen cloudanalyseoplossingen gebruiken om gegevens van vele afdelingen, zoals verkoop, marketing, HR en financiën, te combineren om één weergave te creëren die laat zien hoe de cijfers van de ene afdeling de andere beïnvloeden. Bovendien bieden technieken als visualisatie, voorspellende inzichten en scenariomodellering een breed scala aan unieke inzichten binnen een bedrijf.

Technieken voor bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalisten gebruiken honderden verschillende technieken om hun klanten te beoordelen. Hier zijn slechts enkele van de meest populaire.

SWOT-analyse

Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen zijn de vier elementen van de SWOT-analyse. Sterke en zwakke punten zijn ‘interne’ factoren, terwijl bedreigingen en kansen ‘externe’ factoren zijn. De bedrijfsanalist wijst elk element toe aan een kwadrant en plaatst de gegevens als antwoorden voor elk kwadrant.

SWOT-analyse is tegenwoordig een van de meest gebruikte bedrijfsanalysetechnieken.

PESTLE-analyse

PESTLE staat voor Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch, Juridisch en Milieu. Elk van deze elementen beïnvloedt zakelijke beslissingen. Bedrijfsanalisten gebruiken de PESTLE-analysetechniek om elementen in de werkomgeving van de organisatie te identificeren, en om te analyseren hoe deze PESTLE-aspecten de toekomstige prestaties van de organisatie zullen beïnvloeden.

PESTLE kan in combinatie met SWOT worden gebruikt om externe kansen en bedreigingen voor een bedrijf te identificeren.

MEESTE analyse

MOST staat voor Missie, Doelstelling, Strategie en Tactiek. De missie van een organisatie heeft betrekking op het doel en de doelstellingen voor de toekomst. Het is gemakkelijker om de overige componenten te analyseren en te beoordelen als de missie specifiek is. Doelstellingen zijn individuele doelstellingen die een bedrijf helpen zijn missie te verwezenlijken. Doelstellingen moeten SMART zijn – dat wil zeggen specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en actueel.

De strategie van een bedrijf bestaat uit de stappen die het neemt om zijn doelstellingen te bereiken en zijn missie te volbrengen. Tactiek zijn de methoden die een bedrijf gebruikt om zijn strategie uit te voeren.

Brainstormen

Dit is een groepsactiviteit en een van de meest gebruikte technieken in bedrijfsanalyse. Dit is een creatieve strategie waarbij een groep mensen samenkomt om ideeën te produceren, de grondoorzaken te analyseren en oplossingen voor problemen aan te dragen.

Brainstormen wordt gebruikt in combinatie met andere bedrijfsanalysetechnieken zoals SWOT-analyse en MOST-analyse.

Use Case-modellering

Use case-modellering maakt gebruik van infographics om te laten zien hoe een bedrijf zou moeten opereren in een voorgesteld systeem door middel van gebruikersinteracties. Dit wordt het meest gebruikt bij softwareontwikkelingsprojecten en tijdens de ontwerpfase om zakelijke vereisten om te zetten in praktische specificaties binnen een bestaand ontwikkelingsproject.

KATTWEE

CATWOE staat voor Customers, Actors, Transformation Process, Worldview, Owner en Environmental Constraints. Het belicht de belangrijkste spelers en begunstigden en brengt de perspectieven van verschillende belanghebbenden op één platform samen.

Deze techniek wordt door bedrijfsanalisten gebruikt om te beoordelen welke gevolgen een voorgestelde verandering voor de verschillende partijen zal hebben.

Zes denkhoeden

Deze bedrijfsanalysemethode stuurt het denken van een groep door hen aan te moedigen een verscheidenheid aan ideeën en standpunten te evalueren. De zes gekleurde ‘hoeden’ vertegenwoordigen verschillende persoonlijkheden, van creatieve types tot logische denkers.

Bedrijfsprocesmodellering (BPM)

Het doel van bedrijfsprocesmodellering is het verbeteren van processen. Het is een verouderd proces dat vaak wordt gebruikt als bedrijfsanalyse-aanpak tijdens de analysefase van een project om de hiaten tussen bestaande bedrijfsprocessen en toekomstige bedrijfsprocessen te identificeren.

Bedrijfsanalisten voeren volgens IIBA de volgende taken uit in een BPM-project: strategische planning, analyse van bedrijfsmodellen, definiëren van processen en technische analyse.

Processen, beslissingen en informatie worden meestal weergegeven als een sequentiële workflow in een BPM-diagram.

Hoe u effectief een bedrijfsanalyserapport kunt maken

Bepaal het doel en de reikwijdte

Voordat u begint met het schrijven van uw rapport, moet u het doel en de reikwijdte van uw analyse definiëren. Wat is de belangrijkste vraag of het doel dat u probeert te beantwoorden of te bereiken? Wat zijn de belangrijkste aannames, beperkingen en criteria die als leidraad dienen voor uw analyse? En wat zijn de verwachte uitkomsten en voordelen van uw analyse?

U moet ook uw doelgroep en hun verwachtingen, voorkeuren en kennisniveau identificeren. Zo kunt u uw rapport afstemmen op hun behoeften en interesses.

Gegevens verzamelen en analyseren

De volgende stap is het verzamelen en analyseren van gegevens die relevant zijn voor uw doel en reikwijdte. U kunt verschillende bronnen en methoden voor gegevensverzameling gebruiken, zoals enquêtes, interviews, observaties of databases. Pas ook de juiste technieken voor gegevensanalyse toe, zoals beschrijvende statistiek, inferentiële statistiek of voorspellende modellen, om uw gegevens te verkennen, samen te vatten en te interpreteren.

U moet ook uw gegevensverzamelings- en analyseproces documenteren, inclusief de hulpmiddelen, formules en aannames die u gebruikt.

Organiseer en structureer uw rapport

Nadat u uw gegevens heeft verzameld en geanalyseerd, moet u uw rapport duidelijk en logisch organiseren en structureren. U moet het standaardformaat van een bedrijfsanalyserapport volgen, dat doorgaans uit de volgende secties bestaat: samenvatting, inleiding, methodologie, bevindingen, conclusies, aanbevelingen en bijlagen.

U moet ook kopjes, subkoppen, tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken om uw rapport op te splitsen in overzichtelijke stukken en de belangrijkste punten te benadrukken.

Schrijf en bewerk uw rapport

De volgende stap is het schrijven en redigeren van uw rapport in beknopte en professionele taal. U moet de actieve stem, eenvoudige zinnen en precieze woorden gebruiken om uw boodschap over te brengen. Vermijd ook jargon, acroniemen en technische termen die uw publiek in verwarring kunnen brengen. Controleer uw rapport op spelling-, grammatica- en interpunctiefouten.

U kunt ook iemand anders vragen uw rapport te beoordelen op duidelijkheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

Presenteer en communiceer uw rapport

De laatste stap is het presenteren en communiceren van uw rapport aan uw publiek. U kunt verschillende formaten en kanalen gebruiken om uw rapport te presenteren, zoals dia's, video's of webinars. U moet zich ook op de presentatie voorbereiden door uw toespraak te oefenen, te anticiperen op vragen en hand-outs of aantekeningen voor te bereiden.

Daarnaast moet u uw publiek ook betrekken door verhalen, voorbeelden of vragen te gebruiken om uw punten te illustreren. Vraag om feedback en volg uw rapport op om ervoor te zorgen dat uw analyse wordt begrepen en geïmplementeerd.

Tips voor het schrijven van een analyse

De volgende tips helpen je bij het schrijven van een redelijke en kritische analyse:

Wees expliciet

Er zijn veel manieren om bewijsmateriaal te interpreteren, dus het is van cruciaal belang dat al het bewijsmateriaal expliciet verband houdt met uw argument. Voeg bij elk bewijsstuk een of twee zinnen toe waarin u uw eigen interpretatie geeft van hoe de informatie verband houdt met uw argument. Geef meer inzicht als het bewijsmateriaal bijzonder significant is.

Wees evenwichtig

Bij een analyse moeten alle feiten in aanmerking worden genomen en redelijke oordelen worden gegeven. Als u informatie tegenkomt die uw standpunt betwist, analyseer deze dan en gebruik vervolgens krachtig bewijsmateriaal om aan te tonen dat uw argument nog steeds geloofwaardig is. Gebruik zinsneden als “Dit bewijsmateriaal wijst erop...” of “Velen zijn het erover eens dat...” om een ​​kritische en geloofwaardige analyse te behouden.

Analyseer al het bewijsmateriaal

Al het bewijsmateriaal biedt een zekere mate van relevantie. Analyseer altijd elk bewijsstuk dat u in uw analyse presenteert, zelfs als het bewijsmateriaal uw argument tegenspreekt. Het erkennen van gegevens die uw stelling mogelijk niet volledig ondersteunen, kan u helpen er een effectief argument tegen te formuleren.

Maak een mindmap

Het is handig om te brainstormen en een overzicht te maken voordat u gaat schrijven, om uw gedachten te verzamelen en met elkaar te verbinden. Probeer een mindmap te tekenen, te beginnen met een centrale themaballon. Schrijf kleinere ideeën die verband houden met het onderwerp aan de buitenkant en verbind vervolgens de kleinere bollen als er duidelijke patronen of gerelateerde ideeën zijn.

Terwijl je ideeën met elkaar verbindt, zullen er thema's ontstaan. Dit kan je helpen je onderwerp te verfijnen en een scriptie te maken.

Waarom zijn bedrijfsanalyses en -analyses belangrijk?

Bedrijfsanalyse en bedrijfsanalyse zijn uitstekende hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat een bedrijf groeit en slaagt. Een grondige bedrijfsanalyse en implementatie van oplossingen kunnen de bedrijfsvoering van een bedrijf op verschillende gebieden verbeteren.

 • De ROI zal waarschijnlijk stijgen, omdat de bedrijfsanalist gebieden identificeert waar een bedrijf tijd of geld verspilt en bepaalt hoe de kosten kunnen worden geminimaliseerd.
 • Bedrijfsanalisten kunnen een bedrijf helpen geld te besparen door gebieden te identificeren waar het te veel geld uitgeeft en oplossingen aan te bevelen om de kosten op die gebieden te verlagen. Bedrijfsanalisten spelen een essentiële rol bij het helpen van bedrijven om zich in de loop van de tijd te ontwikkelen en te bloeien, omdat ze hen kunnen helpen geld te besparen en methoden te vinden om cruciale tijd te besparen op zakelijke procedures. Een slimme businessanalist kan ervoor zorgen dat een bedrijf op koers blijft, zodat de eigenaren zich daar geen zorgen over hoeven te maken, waardoor ze meer tijd hebben om zich op andere essentiële zaken te concentreren.

Technologische vooruitgang heeft een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop bedrijven IT-gebaseerde oplossingen gebruiken om een ​​verscheidenheid aan zakelijke problemen, uitdagingen en zorgen aan te pakken. Als gevolg hiervan hebben veel organisaties over de hele wereld nog steeds een sterke vraag naar gekwalificeerd personeel dat bekend is met bedrijfsanalyseprocedures.

Referenties

0 aandelen:
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk